കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ മലയാളം അധ്യാപകരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഈ വാകമരത്തണലില്‍ എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഇളവേല്‍ക്കാം
രചനകള്‍ അയയ്ക്കുക entemalaya@gmail.com

ഓണപ്പരീക്ഷകള്‍ എന്തു കൊണ്ടും വളരെ സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായി.സര്‍ഗ്ഗാത്മകമായെന്നു പറയുമ്പോള്‍ ഒരു ക്രമവുംസൗന്ദര്യവും കൈവന്നു എന്ന് കാണാം. മലയാളം ബ്ലോഗിലൂടെ ലഭിച്ച പല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും വളരെഉപകാരപ്പെട്ടവയായിരുന്നുവെന്നു അധ്യാപകരും കുട്ടികളും പറയുകയുണ്ടായി... പല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും അതിന്റെ തനിരൂപത്തിലും അരികിലൂടെയുള്ള നിഴല്‍ ആശയങ്ങളായും വന്നിരുന്നു .
ഈ പോസ്റ്റില്‍ കേരളപാഠാവലിയിലെ ഗാന്ധാരീ വിലാപം കുട്ടികളില്‍ എങ്ങനെ സാര്‍ത്ഥകമാക്കാം എന്നാണ് ....പറയുന്നത്
മലയാളം ബ്ലോഗ്‌ ടീം